028 22 118 117 khaivinh@khaivinhme.com

ABBOTT-SJM

STT
Tên Tiếng Việt
Chủng Loại
Tài Liệu
1
Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể
Ellipse VR
Việt –  Anh
Ellipse DR
Fortify Assura DR
Fortify Assura VR
Quadra Assura
Quadra Assura MP
Unify Assura
2
Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể có tương thích MRI
Gallant VR
Việt –  Anh
Entrant VR
Gallant DR
Entrant VR
Gallant HF
Entrant HF
3
Catheter kèm điện cực dùng trong can thiệp tim mạch
Agilis HisPro Steerable Catheter With Electrodes
Việt –  Anh
4
Dây dẫn đường dùng trong can thiệp mạch
GuideRight Guidewires
Việt –  Anh
5
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Abbott Medical Peel-Away Introducer
Việt –  Anh
6
Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể
Allure RF
Việt –  Anh
Assurity MRI
Endurity MRI
Endurity
Endurity Core
Quadra Allure
Quadra Allure MP
7
Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể có tương thích MRI
Zenex MRI
Việt –  Anh
Zenus MRI
8
Máy lập trình nhịp tim
Merlin Patient Care System
Việt –  Anh
9
Máy lập trình nhịp tim
Merlin 2 Patient Care System
Việt –  Anh
10
Dây điện cực phá rung
Durata
Việt –  Anh
11
Dây điện cực phá rung
Optisure
Việt –  Anh
12
Dây điện cực tạo nhịp
QuickFlex μ Left Heart Lead
Việt –  Anh
13
Dây điện cực tạo nhịp
Tendril STS Pacing Lead
Việt –  Anh
14
Dây điện cực tạo nhịp
Quartet
Việt –  Anh
15
Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể có tương thích MRI
Confirm Rx Insertable Cardiac Monitor (ICM) System
Việt –  Anh
16
Máy thu và phát tín hiệu của thiết bị cấy trong cơ thể
Việt –  Anh
17
Máy thu và phát tín hiệu của thiết bị cấy trong cơ thể
Việt –  Anh
18
Catheter dẫn hướng
CPS Aim Universal Slittable Inner Catheter
Việt –  Anh
19
Catheter dẫn hướng
CPS Direct Universal Slittable Outer Guide Catheter
Việt –  Anh
20
Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể có tương thích MRI
Ellipse VR
Việt –  Anh
Ellipse DR
Fortify Assura DR
Fortify Assura VR
Quadra Assura
Quadra Assura MP
Gallant VR
Entrant VR
Gallant DR
Entrant VR
Gallant HF
Entrant HF
21
Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể
Ellipse VR
Việt –  Anh
Ellipse DR
Fortify Assura DR
Fortify Assura VR
Quadra Assura
Quadra Assura MP
Unify Assura
22
Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim
Advisor FL Circular Mapping Catheter, Sensor Enbaled
Việt –  Anh
23
Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim
Advisor HD Grid Mapping Catheter, Sensor Enabled
Việt –  Anh
24
Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim
FlexAbility Ablation Catheter
Việt –  Anh
25
Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim
FlexAbility Ablation Catheter, Sensor Enabled
Việt –  Anh
26
Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim
TactiCath Contact Force Ablation Catheter, Sensor Enabled
Việt –  Anh
27
Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim
TactiCath Contact Force Ablation Catheter, Sensor Enabled
Việt –  Anh
28
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Swartz Braided Transseptal Guiding Introducer
Việt –  Anh
29
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Fast-Cath Guding Introducer
Việt –  Anh
30
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer
Việt –  Anh
31
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Fast-Cath Duo Hemostasis Introducer
Việt –  Anh
Fast-Cath Trio Hemostasis Introducer
32
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Fast-Cath Hemostasis Introducer
Việt –  Anh
33
Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim
Livewire Steerable Electrophysiology Catheter
Việt –  Anh
34
Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim
Supreme Electrophysiology Catheter
Việt –  Anh
35
Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim
Inquiry AFocus II Diagnostic Catheter
Việt –  Anh
36
Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim
Inquiry Optima Diagnostic Catheter
Việt –  Anh
37
Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim
Inquiry Fixed Curve Diagnostic Catheter
Việt –  Anh
Inquiry Steerable Diagnostic Catheter
38
Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch
Agilis NxT Steerable Introducer
Việt –  Anh
39
Kim chọc vách liên nhĩ dùng trong can thiệp tim mạch
BRK Transseptal Needle
Việt –  Anh
BRK XS Series Transseptal Needle
BRK-1 Transseptal Needle
BRK-1 XS Series Transseptal Needle
40
Cáp nối dùng cho ống thông chẩn đoán điện sinh lý
Electrophysiology Cable
Việt –  Anh
41
Cáp nối dùng cho ống thông cắt đốt điện sinh lý
Electrophysiology Cable
Việt –  Anh
42
Cáp nối dùng cho ống thông cắt đốt điện sinh lý
Livewire TC Catheter Extension Cable
Việt –  Anh
43
Cáp nối dùng cho ống thông cắt đốt điện sinh lý
Safire Catheter Extension Cable
Việt –  Anh